Cenník

Ambulancia klinickej psychológie je v zmluvnom vzťahu so zdravotnou poisťovňouunion

Služby nezahŕňajúce balík zdravotného poistenia a poistenci ostatných poisťovní si služby hradia priamou platbou podľa príslušného cenníka.

Poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera a.s. majú možnosť požiadať svoju poisťovňu o príspevok (preplatenie zdravotníckeho úkonu, napr. psychoterapie) u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Žiadosť vám vypíšeme na ambulancii.

Pre onkologických pacientov a ich príbuzných (terapia súvisiaca s ochorením rodinného príslušníka) sú terapie hradené Ligou proti rakovine a sú teda zdarma.


Psychologická konzultácia (50 min.) 25,- €


Psychoterapia

– Individuálna (50 min.) 25,-€
– Párová alebo rodinná (70 min./90 min.) 40,-€/ 50,-€
– Skupinová (90 min.) 10,-€ (osoba)


Klinicko-psychologické vyšetrenie 60,-€

(dĺžka vyšetrenia závisí od jeho zamerania )


Nácvik relaxácie-autogénny tréning 15,-€

Tréning kognitívnych funkcii (40.min) 20.-€


Vyšetrenie psychickej spôsobilosti

– na výkon práce v SBS 60,-€
– na držanie a nosenie zbrane a streliva 80,-€
– na prácu s omamnými a psychotropnými látkami 60,-€

Vydanie psychologickej správy opätovne (duplikát) 5.-€


                                                                               Cenník platný od 8.6.2020